Veiklą energetikos sektoriuje įtvirtinantys teisės aktai

1.

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (aktuali redakcija nuo 2014-07-11).

2.

Energetikos įstatymas Nr. IX-884 (aktuali redakcija nuo 2013-11-23).

3.

Statybos įstatymas Nr. I-1240 (aktuali redakcija nuo 2013-07-16).

4.

Viešojo administravimo įstatymas (aktuali redakcija nuo 2014-06-27).

5.

Metrologijos įstatymas I-1452 (aktuali redakcija nuo 2014 -06-20).

6.

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas Nr. I-1324 (aktuali redakcija nuo 2011 -07-19).

7.

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas VIII-1741 (aktuali redakcija nuo 2014 -05-28).

8.

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymas IX-1132 (aktuali redakcija nuo 2014-04-30).

9.

Vartotojų teisių apsaugos įstatymas I-657 (aktuali redakcija nuo 2014 -01-08).

10.

Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (aktuali redakcija nuo 2013 -12-21).

11.

Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12 (aktuali redakcija nuo 2010-05-23).

12.

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 (aktuali redakcija nuo 2013 -12-22).

13.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (aktuali redakcija nuo 2014 -07-15).

14.

Avarijų likvidavimo planų sudarymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 783 (Žin., 1999, Nr. 56-1812).

15.

Dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1507 (aktuali redakcija nuo 2014-08-26).

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinė sudėtis, patvirtinta vidaus reikalų ministro 2013 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1V-252 (Žin., 2013, Nr. 32-1562).

17.

Energijos efektyvumo veiksmų planas, patvirtintas ūkio ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 4-270 (Žin., 2007, Nr. 76-3024), įsakymo pakeitimas – 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 4-620 (Žin., 2009, Nr. 2-38).

18.

Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarka, patvirtinta ūkio ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-270 (Žin., 2003, Nr. 70-3199), įsakymo pakeitimas – 2008 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 4-150 (Žin., 2008, Nr. 46-1745).

19.

Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (Žin., 2010, Nr. 120-6154), įsakymo pakeitimai – 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-262 (Žin., 2011, Nr. 130-6179), 2012 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1-53 (Žin., 2012, Nr. 35-1742), 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 1-185 (Žin., 2012, Nr. 110-5607), 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1-224 (Žin., 2013, Nr. 122-6195).

20.

Apeliacinės komisijos sudarymas ir jos darbo reglamentas, patvirtintas energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-335 (Žin., 2010, Nr. 143-7342).

21.

Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti energetikos ministro 2010 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-80 (Žin., 2010, Nr. 29-1358), įsakymo pakeitimas –    2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1-270 (Žin., 2012, Nr. 147-7586).

22.

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinti aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944), įsakymo pakeitimai – 2011 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-410 (Žin., 2011, Nr. 61-2915); 2011 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-786 (Žin., 2011, Nr. 124-5893), 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. D1-887 (Žin., 2011, Nr. 142-6679), 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. D1-529 (Žin., 2012, Nr. 73-3802), 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. D1-655 (Žin., 2012, Nr. 96-4934), 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-906 (Žin., 2012, Nr. 135-6933), 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-1069 (Žin., 2012, Nr. 145-7476), 2013 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-18 (Žin., 2013, Nr. 4-128), 2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-627 (Žin., 2013, Nr. 92-4612), 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-914 (Žin., 2013, Nr. 128-6547).

23.

Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1-145 (Žin., 2010, Nr. 59-2923), įsakymo pakeitimai – 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1-136 (Žin., 2011, Nr. 22-1070), 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1-261 (Žin., 2011, Nr. 130-6178),    2012 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1-253 (Žin., 2012, Nr. 145-7484), 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 1-192 (TAR, 2014, Nr. 10372).

24.

Statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 232 (Žin., 2002, Nr. 55-2209), įsakymo pakeitimai – 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-143 (Žin., 2004, Nr. 52-1747), 2008 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-295 (Žin., 2008, Nr. 65-2480), 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-2 (Žin., 2010, Nr. 4-167), 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1061 (Žin., 2012, Nr. 1-23).

25.

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“, patvirtinta aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 (Žin., 2004, Nr. 10-286), įsakymo pakeitimai – 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-2 (Žin., 2010, Nr. 4-167), 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-1024 (Žin., 2010, Nr. 156-7939).

26.

Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 (Žin., 2012, Nr. 130-6581), įsakymo pakeitimai – 2013 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 1-86 (Žin., 2013, Nr. 43-2131), 2013 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-183 (Žin., 2013, Nr. 100-4970), 2014 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. Nr. 1-169 (2014-06-25 TAR, Dok. Nr. 9105).

27.

Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašas, patvirtintas Energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-305 (Žin., 2010, Nr. 130-6650), įsakymo pakeitimas – 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 1-186 in., (Žin. 2012, Nr. 110-5608).

28.

Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1-159 (TAR, 2014, Nr. 7768).

29.

Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 432 (Žin., 2000,  Nr. 7-198), įsakymo pakeitimas – 2002 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2002, Nr. 56-2279).

30.

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-538 (Žin., 2004, Nr. 154-5624).

31.

Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos ūkio ministro 2002 m. lapkričio    15 d. įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165).

32.

Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), įsakymas pakeistas – 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 4-642 (Žin., 2012, Nr. 87-4524).

33.

LR vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomieji kokybės rodikliai, patvirtinti energetikos ministro, aplinkos ministro, susisiekimo ministro 2014 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1-170/D1-562/3-257-(E) (TAR, 2014, Nr. 9264).

34.

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtintas aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-825 (Žin, 2010, Nr. 116-5943), įsakymo pakeitimai – 2011 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. D1-210 (Žin., 2011, Nr. 31-1474), 2012 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-846 (Žin., 2012, Nr. 124-6248), 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-958 (Žin., 2012, Nr. 137-7026).

35.

Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 ,,Statybos užbaigimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 (Žin., 2010, Nr. 116-5947), įsakymo pakeitimai – 2011 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-411 (Žin., 2011, Nr. 61-2916), 2011 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-881 (Žin., 2011, Nr.140-6589), 2012 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. D1-332 (Žin., 2012, Nr. 54-2692), 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. D1-528 (Žin., 2012, Nr. 73-3801), 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. D1-656 (Žin., 2012, Nr. 96-4935), 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-776 (Žin., 2012, Nr. 113-5752), 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1123 (Žin., 2013, Nr. 1-8), 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-915 (Žin., 2013, Nr.128-6548).

36.

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.03:2006 „Hidrotechninės statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-606 (Žin., 2007, Nr. 1-28).

37.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-95 (2014-12-03 TAR, Dok. Nr. 18598).

38.

Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 1V-134 (Žin., 2012, Nr. 137-7047).

39.

Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 (Žin., 2012, Nr. 128-6443).

40.

Dėl įgaliojimų suteikimo surašyti administracinio nusižengimo protokolą Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1V-43 (Žin., 2012, Nr. 113-5777), įsakymo pakeitimas – 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1V-120 (Žin., 2012, Nr. 125-6318).

41.

Įmonės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarka, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-06 (Žin., 2009, Nr. 15-635), 2011 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. O3-132 (Žin., 2011, Nr. 73-3538), nutarimo pakeitimai – 2011 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3-190 (Žin., 2011, Nr. 100-4738), 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. O3-345 (Žin., 2011, Nr. 130-6219), 2012 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. O3-120 (Žin., 2012, Nr. 62-3160), 2013 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 03-158 (Žin., 2013, Nr. 50-2547), 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 03-336 (Žin., 2013, Nr. 92-4632).

42.

Gamintojų pagaminto remtino elektros energijos kiekio vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 11 (2014-02-20 TAR, Dok. Nr. 1877).

43.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. vasario 19 d. įsakymas „Dėl Informacijos apie atestuotus energetikos darbuotojus formos patvirtinimo“ Nr. 1V-12 (2014-02-21 TAR, Dok. Nr. 1910).

44.

Mirtinų ir sunkių buitinių nelaimingų atsitikimų, susijusių su elektra, šiluma ir dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais, tyrimo tvarka, patvirtinta Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1-116 (Žin., 2012,  Nr. 11-495).

45.

Atitikties įvertinimo įstatymas VIII-870 (aktuali redakcija nuo 2011-04-05).

46.

Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 (2014-11-25 TAR, Dok. Nr. 17928).

Paskutinį kartą redaguota: 2017 - 12 - 18

Rekvizitai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
Montuotojų g.10, LT-89101
Sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys Juridinių asmenų registre: Įmonės kodas 1669 01968
PVM mokėtojo kodas LT669019610

Kontaktai

Bendri
Tel.: 8-443-98171
Faks.: 8-443-98193
El.Paštas: info@mst.lt , siluma@mst.lt

 

Apskaitos ir realizavimo tarnyba
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

Darbo laikas
Pirmadienį – Ketvirtadienį
7.30 - 16.30
Pietūs 11.30 - 12.15
Penktadienį 7.30 – 15.15
Pietūs 11.30 - 12.15
Tel./faks.: 8-443-65436 ; 8-443-66106

 

Mažeikių katilinės pultinė:
8-443-98175 
 
Reivyčių katilinės pultinė:
8-443-29007

  Viekšnių katilinės pultinė
8-443-36201