Gamtosauginiai siekiai

APLINKOSAUGA

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinė vadovaujasi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimu Nr. 19/T-Š.4-4/2014, Viekšnių katilinė vadovaujasi Taršos leidimu Nr. TL-Š.4-14/2015, rezervinė (ligoninės) katilinė vadovaujasi Taršos leidimu Nr. TL-Š. 4-15/2015. 2020 gegužės 5 d. gautas leidimas Nr. PV-20-37 išgauti ir naudoti požeminių gręžinių vandenį.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai” vadovybė, siekdama nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumo lygį bendrovėje, prisiima atsakomybę už jos veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:  

- vykdyti veiklą, laikantis LR aplinkos apsaugos įstatymų ir normatyvinių dokumentų;

- taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius; 

- sprendžiant apsaugos problemas pirmenybę teikti taršos prevencijos ir kontrolės (TIPK) priemonėms;  

- skirti reikalingus resursus patvirtintiems aplinkos apsaugos planams įgyvendinti; 

 - kelti bendrovės darbuotojų kvalifikaciją aplinkos apsaugos srityje.  

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ taršos šaltiniai yra šie:

  • oro tarša deginant bei iškraunant biokurą, vykstant dažymo, suvirinimo darbams, naudojant mobilius šaltinius (įmonės autotransportas);
  • tarša, susidarant lietaus paviršinėms nuotekoms bei gamybinėms nuotekoms.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ paskutinius, daugiau nei penkerius metus naudoja biokurą ir tik esant žemesnei lauko temperatūrai, naudojamas dyzelinis kuras. Visos susidarančios atliekos yra rūšiuojamos, priduodamos ir apskaitomos naudojant GPAIS (gaminių, pakuočių apskaitos informacinė sistema).

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinėje eksploatuojamiems katilams taikomos Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, kadangi prie atskirų kaminų prijungtų kurą deginančių įrenginių suminės nominalios (vardinės) šiluminės galios nesiekia 50 MW. Už iš biokuru kūrenamų katilų išmetamus teršalų kiekius buvo taikoma lengvata, atleidžiant nuo mokesčių, jei neviršijamas TIPK leidime leistinas išmetamų teršalų kiekis.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. vadovaujantis 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo Reglamento (ES) 2018/2066 (toliau – Reglamentas) 38 straipsnio 5 ir 6 dalimi, visiems veiklos vykdytojams, dalyvaujantiems Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (toliau – ES ATLPS) ir deginantiems tvarų biokurą, nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja reikalavimas naudoti sertifikuotą biokurą.  Paskutiniu Komisijos įgyvendinamojo reglamento pakeitimu 2022 m. kovo 8 d. buvo įvesta nuo biomasės tvarumo kriterijų taikymo leidžianti nukrypti nuostata, kuri teigė, kad ES VN gali pasirinkti pereinamuoju laikotarpiu 2022 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikyti, kad visa deginimui naudojama biomasė atitinka biomasės tvarumo kriterijų reikalavimus t.y neprivaloma kartu pateikti tai įrodančių sertifikatų. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui t.y nuo 2023 m. sausio 1 d. yra privaloma taikyti biomasės tvarumo sertifikavimą siekiant užskaityti 0 ŠESD išmetimus deginant biomasę ES ATLPS įrenginiuose. 

 Už visus taršos šaltinius atitinkamai yra sumokami mokesčiai pateikiant mokestines deklaracijas. Mažeikių katilinėje nuolat yra atliekami visų teršalų laboratoriniai tyrimai, vykdomas monitoringas, pagal TIPK leidime nurodytas sąlygas.

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos kiekvienais metais tikrina kaip UAB „Mažeikių šilumos tinklai” laikosi TIPK leidime nustatytų sąlygų. 2022 metais vyko planiniai patikrinimai Mažeikių katilinės atliekų tvarkymo srityje, oro taršos kontrolės srityje kur jokių pažeidimų nenustatyta. Taip pat vyko (ŠESD) oro taršos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų  skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo reikalavimų laikymosi pagal Taršos integruotos prevencijos leidime T-Š.4-4/2014 nustatytas sąlygas. Jokių pažeidimų nenustatyta.

Lyginant 2016 metus su 2017 metais, 2018 metais, 2019 metais, 2020 metais ir 2021 metais, Mažeikių katilinėje deginant kurą išmestų teršalų kiekiai svyruoja priklausomai nuo to, koks kiekis šilumos gamybai yra naudojamas iškastinis kuras  –  dyzelinas. Į aplinką išmesta: 2016 m. – 359 tonų CO2, 2017 m. – 177 tonos CO2, 2018 m. – 534 tonos CO2, 2019 metais – 7,6 tonos CO2, 2020 metais – 9,3 tonos, 2021 metais -1003, 2022 metais – 312.

Kaip šalutinis produktas, deginant biokurą, susidaro pelenai, kurie pagal regioninio aplinkos apsaugos departamento suderintą 2019-2024 metų pelenų panaudojimo planą panaudojami sunkiai pravažiuojamų kaimo vietovių keliams atnaujinti bei sutvirtinti.  UAB „Mažeikių šilumos tinklai“  visose katilinėse (MK, VK) susidarė bendras pelenų kiekis: 2017 metais – 706,69 tonos pelenų, 2018 metais – 745,44 tonos pelenų, 2019 metais – 821,16 tonos pelenų, 2020 metais – 704,88 tonos pelenų, 2021 metais – 747,02 tonos pelenų, 2022 metais – 799,44 tonos pelenų.

Įmonė 2019 metais pardavė 10800 vienetų atliekamų ATL-ų už 226 000 eurų (po 20,93 eurų už vienetą). 2020 metų gruodžio mėnesį buvo parduoti 9000 atliekamų ATL-ų, už kuriuos gauta 266 400 eurų (po 29,60 eurų už vienetą, nes šios kainos biržoje nuolat svyruoja). 2022 metų gruodžio mėnesį buvo parduoti 6000 ATL vienetų jau po 85,40/vnt. ir gauta 512 tūkstančių 400 eurų suma.  

Mažeikių katilinės tarša 2013-2022 metais

Metai

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CO2 tonomis

4528

1170

277

359

177

 

534

 

8

 

9

 

1003

 

312

Mažeikių katilinės CO2 (anglies dioksidas) tarša: 

Vadovaujantis Europos Komisijos 2013 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr.2013/448/ES „Dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies“, pagal parengtą Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų (toliau ATL) prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašą, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinei 2021-2025 m. laikotarpiui yra buvo skirtas preliminarus kiekis 29 900 ATL.  Kiekvienais metais yra ruošiama dviejų paskutinių metų ŠESD duomenų lygio ataskaita, kur pagal įvairius faktorius ATL kiekis kiekvieniems metams bus vis kitoks. Dabar pagal 2020-2021 metų duomenų lygio ataskaitą 2021 metams tikras skiriamas ATL kiekis buvo 5980 vienetų, o 2022 ir 2023 metams jau buvo skirta – po 7144 ATL vienetus.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-25, 11:00:56