Pranešėjų apsauga

Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Mažeikių šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) veikia vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas.

Vidinio informavimo kanalo veikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (XIII-804 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (lrs.lt)), UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Bendrovės 2023-11-07 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-52  „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su įstaiga sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

 

Asmenys vidiniu informavimo kanalu gali pranešti apie pažeidimus:

1)      rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstama veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;

2)      šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus;

3)      kitus  pažeidimus, kai kyla grėsmė viešajam interesui. Pvz. dėl pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; dėl pavojaus aplinkai; dėl kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; dėl neteisėtos veiklos finansavimo; dėl neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; dėl neteisėtu būdu įgyto turto; dėl padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;

4)      kitus pažeidimus.

Bendrovėje paskirtas kompetentingas subjektas – Juridinės tarnybos vadovė Laima Paulauskienė, tel. 8-443-98189, 8-669-47396.

Darbuotojai informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

  1. Per Bendrovės  vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą:
    * tiesiogiai atvykęs į  Bendrovę, adresu Montuotojų g. 10, 1.2. kabinetą, Mažeikiai;

            * atsiųsdamas  pranešimą elektroninio pašto adresu: pranesk@mst.lt

         2. Kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus. 

Tapti pranešėju neatskleidžiant savo tapatybės negalima, pranešime asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis. 

Pranešimas apie pažeidimą turi būti pateikiamas užpildant pranešimo apie pažeidimo formą (nuoroda į formą) arba raštu pateikiant laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti nurodyta:

  1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;
  2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
  3. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
  4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

  1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Procesų ir sprendimų schema

Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-08, 08:25:47