Planavimo dokumentai

Veiklos planai

BAIGTI VYKDYTI   INVESTICIJŲ PROJEKTAI

 UAB „Mažeikių šilumos tinklai“  aktyviai įgyvendina projektus su ES lėšų pagalba, pateiktus pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2.-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

          Pagal minėtą priemonę 2021 metais baigtas projektas „Šilumos  tinklų rekonstrukcija nuo VŠK-3-10 iki Jautakių g. 10 ir nuo boilerinės Juodpelkio g. iki Kalnėnų g. 32“ (projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0002). Rekonstrukcijos projekto metu buvo rekonstruota  800 metrų senų šilumos tiekimo trasų, keičiant naujais  iš anksto izoliuotais šiuolaikiškais šilumos tiekimo tinklais.

 2022 metais buvo baigti  vykdyti šilumos tinklų plėtros projektai : „Reivyčių prijungimas prie Mažeikių katilinės, prijungiant naujus vartotojus  Žagarėlės , S. Nėries, M. Valančiaus ir Laisvės gatvėse“ Nr. 04.3.2-LVP-K-102-05-0004  trasos ilgis – 6298,22 m., projekto vertė – 1 300 149,67 Eur be PVM. , „Šilumos trasos atvedimas į Kalnėnų kvartalą, prijungiant naujus vartotojus Versmės, Šaltinėlio, Ukrinų, Kulūpio, Kurmaičių  ir Vadaksties gatvėse“ Nr. 04.3.2-LVP-K-102-05-0002 trasos ilgis – 4134,03 m. , projekto vertė - 642 792,97 Eur be PVM.   ir  „Šilumos trasos atvedimas į V. Kudirkos, Mindaugo, Urvikių gatves sužiedinant su Urvikių gatve“ Nr. 04.3.2-LVP-K-102-05-0003 trasos ilgis – 3849,75 m., projekto vertė - 648 530,99 Eur be PVM. Projektai buvo finansuojami iš Europos Sanglaudos fondo. Įgyvendinimo laikotarpis  24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Projektų finansavimo struktūra: 50 % įmonės lėšos ir 50 % Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) parama. Projektų metu buvo nutiesta apie 14,28 kilometro naujų šilumos tiekimo tinklų ir buvo prijungtas 131 naujas vartotojas. Įrengus naujas trasas, ateityje bus galimybė prijungti kitus kvartalo gyventojus. Šie ekologiniai projektai sumažins oro užterštumą šiuose kvartaluose: Kalnėnų, Senamieščio parko bei aplinkinių teritorijų, Reivyčių gyvenvietės ir šalia esančių kvartalų.

Įvykdyti projektai prisidėjo prie Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programoje iškelto pirmojo Programos tikslo 2 uždavinio – mažinti šilumos gamybos įrenginių taršą ir užtikrinti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų plėtrą. Siekiant centralizuotai tiekti šilumą mažiausiomis sąnaudomis, būtina užtikrinti, kad miestuose, kuriuose didžioji centralizuoto šilumos tiekimo energijos dalis pagaminta naudojant biokurą, būtų išlaikytas ar padidintas dabartinis kuro balansas. Taip pat, taršos išmetimų ribojimai, pagal ES direktyvas, taikomi didelės galios katilams. Individualių namų katilų taršos išmetimai bei naudojamas kuras nėra reguliuojamas. Individualių namų savininkai, prijungti prie Mažeikių miesto centralizuoto šilumos tinklo sistemos atsisakytų savo individualių šildymo katilų, kurių efektyvumas (priklausomai nuo kuro rūšies) lyginant su Mažeikių katilinėje esančiais įrenginiais yra ženkliai mažesnis. Skaičiuojama, kad vidutiniškai vienas namų ūkis, kūrenantis mediena, per metus į aplinką išmeta apie 90 kg CO₂, 2.2 kg SO₂, 18.75 kg NOₓ ir 2.45 kg kietųjų dalelių (dulkės, suodžiai, pelenai ir t.t.). Tai reiškia, kad Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių šilumos tinklai“, įvykdžiusi minėtus projektus, kasmet užtikrins oro taršos mažinimą, t.y. bus išmetama mažiau 11790 kg CO₂, 288.2 kg SO₂, 2456.25 kg NOₓ ir 320.95 kg kietųjų dalelių.

                      Taip pat  įmonė baigė vykdyti projektą „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Mažeikių katilinėje“ kuris buvo finansuojamas per Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA)“ . Buvo pastatyta 140 kWp galios elektrinė,  projekto vertė – 93 tūkst. Eur. Skaičiuojama, kad fotovoltinė elektrinė per metus pagamins apie 121 tūkst. kWh elektros energijos, tai reiškia, kad tokio kiekio elektros nebepirksime iš gamintojų, kurie elektros gamybai naudoja iškastinį kurą ir tuo ženkliai prisidėsime prie oro taršos mažinimo. 

ĮVYKDYTAS INVESTICIJŲ PROJEKTAS

„Šilumos trasos atvedimas nuo K12 iki Sedos g. 55

 sužiedinant su Pavenčių g. – Pavasario g. kvartalu“

Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-04-0004 

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2018-11-08 d. pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra paramai gauti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 04.3.2.-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Projektas buvo finansuojamas iš Europos Sanglaudos fondo.  Pagal minėtą priemonę  buvo įvykdytas investicinis projektas „Šilumos trasos atvedimas nuo K12 iki Sedos g. 55 sužiedinant su Pavenčių g. – Pavasario g. kvartalu“. Projekto metu buvo nutiesta  719,31 m ilgio DN100 mm  diametro šilumos tiekimo trasa būsimam naujam vartotojui - Mažeikių sporto ir pramogų centrui, adresu Sedos g.55, bei  300,89 m ilgio DN80 mm  diametro šilumos tiekimo trasa, skirta sužiedinimui su gyvenamuoju Pavenčių g. - Pavasario g. kvartalu. Dėl atlikto sužiedinimo 526 šilumos vartotojams bus užtikrintas patikimas šilumos tiekimas. Projekto vertė – 294.698,00  Eur. Darbus atliko UAB „Plungės lagūna“. Investicija buvo suderinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-156. 

ĮVYKDYTAS  INVESTICIJŲ  PROJEKTAS 

 „ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJA MAŽEIKIUOSE IR REIVYČIUOSE“

Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0039

2019 metų pabaigoje baigtas vykdyti projektas pagal veiklos priemonę "CŠT tinklų modernizacija ir plėtra" (2014-2020 m. ES Struktūrinės paramos veiksmų programos 4.3 investicinis prioritetas "Energijos vartojimo efektyvumas ir AEI naudojimas viešuosiuose infrastruktūrose"). Projektas buvo finansuojamas iš Europos Sanglaudos fondo.   

Vykdant projektą buvo rekonstruotos trys šilumos trasų atkarpos:

1.      Nuo Reivyčių katilinės iki Tyliosios g. 40 (474,3 metrai);

2.      Nuo VŠK-4-1 iki VŠK-4-6 (Ventos ir Sodų kelias g.) (755,5 metrai);

3.      Nuo VŠK3-1 iki VŠK3-1D ( Melioratorių g.) (331,7 metrai).

Dėl šilumos tinklų rekonstrukcijos 1834 šilumos vartotojams pagerėjo šilumos tiekimo kokybė ir patikimumas, sumažėjo šilumos tiekimo nuostoliai, sumažėjo elektros energijos, remontų ir vandens sąnaudos bei aplinkos tarša. Rekonstruotų šilumos tiekimo tinklų vidutinis amžius buvo 33 metai. Pagrindinė projekto veikla buvo orientuota į susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimą naujais, diegiant naujas technologijas – įrengiant  naujus, iš anksto izoliuotus šiuolaikiškus šilumos tiekimo tinklus. Ateityje tai leis išvengti avarijų trasose, kas atsilieptų normaliam šilumos tiekimui vartotojams. Pravedus viešo pirkimo konkursą  darbus atliko UAB „UT Katilai“. Projekto vertė – 309.324,63 eur be PVM.  Projekto finansavimo struktūra: 50 % įmonės lėšos ir 50 % LVPA parama.  Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-03, 12:05:15